Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Grada Dugog Sela uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od tog prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrasca zahtjeva za ponovnu uporabu informacija:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo,
  • elektroničkom poštom na info@tzds.hr
  • osobno u Turističku zajednicu Grada Dugog Sela

Obrasci zahtjeva:

Zakoni i propisi

Službenik za informiranje: Nenad Panian, dr. med.dent, predsjednik TZG Dugog Sela

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama: